معادله جنگ، ثبات سیاسی و جزایر قدرت

در بحث دولت سازی در افغانستان این نظریه مسلط است که میان از بین بردن “جزایر قدرت” و دولت سازی (تحکیم نهادهای ملی و ایجاد ثبات سیاسی) یک رابطه مستقیم وجود دارد. اما در دنیای عملی و تا حدی بر اساس تجربه تاریخی، این نظریه می تواند مورد شک و تردید باشد. به خصوص که فکتور جنگ و تاثیر آن بر این فرایند از چشم دید غایب است. در این نوشته نگارنده در تلاش است تا این بحث را بیشتر بشکافد که رابطه میان ایجاد نهادهای ملی و ثبات سیاسی چگونه تامین می شود و اساسا تحت چه شرایطی ممکن است نهادهای ملی شکل بگیرد و جنگ چه الزامیت های را بر این فرایند تحمیل می کند.

تجربه دولت سازی در افغانستان یک تجربه ناکام و اما در نوع خود تکراری است که بر اساس این آن نهادهای ملی می بایست بر بنیاد دو فکتور شکل بگیرند. اول، مبانی قانونی-حقوقی که اساس دولت را به مثابه یک نهاد تعریف می کند (چارچوب مشروعیت بخش)؛ دوم، از طریق انحصار قدرت توسط دولت مرکزی با فرماندهی واحد از کابل؛ طوری که بتواند امنیت اولیه را برای استمرار نهادهای دولتی فراهم کند (چارچوب ثبات بخش). مرکز اعمال و فرماندهی هردو نیرو (قانون و زور) کابل است و در این چارچوب هیچ قدرت صاحب اختیار محلی نمی تواند به مثابه یک فکتور سومی، یا در ادامه دو فکتور اولی، عمل کند. به عبارت دیگر، هرگونه قدرت دیگر، چه محلی و چه مخالف دولت در کلیت، در حقیقت تهدید کننده ای ثبات اولیه و شکل گیری نهادهای ملی تلقی می شود. از آن طرف، چون مرکز فرماندهی این دو قوه کابل بوده و مجرای اصلی این قوه ها نیز یگانه و غیر متکثر است، بنابراین، بزنگاه اصلی در نبرد سیاسی نیز معطوف به یک محراق است. از عکس العمل های سیاسی محلی گرفته تا ستیزهای سیاسی در سطح ملی و حتا سازماندهی جنگ بر علیه دولت مرکزی، متمرکز به یک محراق است: کاخ ریاست جمهوری در کابل. هیچ مکانیسم و ساختاری برای غیرمتمرکزسازی این فشارها وجود ندارد.

حذف جزایر قدرت برای تحکیم دولت مرکزی ممکن زمانی درست باشد که از یک طرف فکتور جنگِ همیشه جاری در چهار گوشه کشور منتفی باشد و از طرف دیگر تجربه نیرومند تاریخی از اعتماد بر دولت مرکزی در خاطره جمعی وجود داشته باشد. در حالی که افغانستان فعلی، برای چندین دهه در جنگ مدام به سر می برد. این بدان معنا است که در فرایند دولت سازی تنها اعمال قدرت انحصاری توسط دولت مرکزی و اجرای چارچوب های قانونی-حقوقی مطرح نیست، بلکه مدیریت جنگ، حفظ ثبات سیاسی و امنیت دولت همه باهم یکجا مطرح اند. به عبارت دیگر، در چنین شرایطی، مدیریت جنگ و شکست دشمن اولویت نخست را دارد. فعلا در چندین جبهه جنگ به صورت غیر متعارف در جریان است؛ طوری که هم دولت مورد حمله است و هم جامعه. بنابراین، دولت از یک طرف نیازمند حفظ یک پارچگی خود است و از طرف دیگر، بایستی یک پارچگی جامعه را نیز حراست کند. در چنین شرایطی است که رابطه میان مبارزه با آنچه جزایر قدرت تلقی می شود، به مثابه یک اولویت سیاسی و ملی برای دولت سازی یا آوردن ثبات، مورد تردید واقع می شود. به این دلیل ساده که این جزایر قدرت، در شرایطی که از نظر سیاسی و رسمی بخشی از دولت اند، در حفظ ثبات و مدیریت جنگ نقش بسیار موثری بازی می کنند. چون برای دولت، مهم این است که قلمرو خود را زیر کنترول داشته و در جنگ دست بالا را داشته باشد. از نظر سیاسی برای دولت این مهم است که انحصار خود بر تبعیتِ “جزایر قدرت” از حاکمیت ملی را به صورت رسمی در شرایط جنگ حفظ کند، نه وفاداری های متکثر سیاسی مشروع را.

این را هم در نظر داشته باشیم که در ادبیات سیاسی افغانستان، اصطلاح “جزایر قدرت” به شدت گمراه کننده است. چون وقتی از “جزایر قدرت” صحبت می شود، از یک قانون اساسی و ساختار جداگانه اداری صحبت نمی شود، بلکه از یک فرد قدرتمند صحبت می شود که در چارچوب رسمی دولت بر یک ولایت حکمرایی دارد، اما چون دولت مرکزی از نظر وفاداری های جناحی-سیاسی با این فرد مشکل دارد، موجودیت او را “جزیره قدرت” می نامد. یعنی، در حقیقت ما با یک بحث فردی و جناحی مواجه هستیم نه با یک بحث سیاسی معطوف به یک خودمختاری سیاسی که تابع دولت مرکزی نباشد. اما نکته مهم این است که در عمل این افراد قدرتمند برای تامین امنیت و مدیریت جنگ در سطح محلی، همواره موثر ثابت شده اند. دلیل آن ساده است. چون دولت مرکزی هیچگاهی نتوانسته است بدیلی برای این افراد قدرتمند در سطح محلی ایجاد کند. در بحث مبارزه با تروریسم و شورشگری این همواره یک چالش است که تامین امنیت و ثبات سیاسی در سطح ملی چگونه ایجاد می شود.

برای واضح ساختن این بحث، به چند مثال توجه کنید. در دوره داکتر نجیب، حکومت برای حفط خط اکمالاتی شمال، با سید منصور نادری وارد ائتلاف شد. سید منصور نادری به عنوان یک فرد قدرتمند در این مسیر یک جزیره قدرت ایجاد کرده بود و اما از طریق معامله با حکومت مرکزی امنیت مسیر هندوکش را حفظ کرد و این در دوام حکومت نجیب موثر واقع شد. این در واقع یک معادله بسیار موثر در مبارزه با مجاهدین شده بود که در آن روزگار در ادبیات رسمی دولتی به آن ها اشرار گفته می شد. اما بر عکس، در حمله حکمتیار بر جلال آباد به کمک پاکستانی ها در 1989، حکومت مرکزی مجبور به گسیل نیرو از مرکز شد و جنگ جلال آباد با هزینه های گزاف جانی و مالی به پیروزی رسید. مطابق بعضی از آمارها، حکومت نجیب حد اقل تنها 60 پروند میگ-21، 60 سوخو-22، همین گونه 25 پروند هلیکوپتر میل-24، و 1568 عراده تانک داشت که در این جنگ بی دریغ استفاده کرد. واکنش دولت مرکزی در حالی بود که در برابر یک عمل تقریبا انجام شده از سوی پاکستانی ها و حکمتیار قرار گرفته بود و بدون استفاده وسیع از قدرت سنگین نظامی، پیروزی ممکن نبود. از آن طرف، مجاهدین نیروی هوایی دولت را با موشک های استینگر هدف می گرفتند. به هرحال، حمله مجاهدین بر جلال آباد شکست خورد و داکتر نجیب برای سه سال دیگر دوام کرد. پس از سقوط طالبان نیز این تجربه تکرار شده است که تامین امنیت و حفظ قلمرو دولت در برابر پیشروی های طالبان، با داشتن افراد قدرتمند یا پتروناژ کردن “جزایر قدرت”، بیشتر موفق بوده است.

در جنگ جلال آباد، بیشتر از 400 فیر موشک اسکات توسط دولت وقت افغانستان استفاده شد؛ این رقم بیشتر از تعداد فیرهای موشک اسکات توسط آلمان نازی بر علیه بریتانیا در جنگ جهانی دوم بود. حالا تصور کنید که در یک جنگ غیر متعارف، حمله نظامی سنگین به این وسعت همیشه و به صورت دوامدار ممکن نیست. تنها امکان بالفعل در شرایط جنگ و گریز، تامین امنیت و جلوگیری از پیشروی گروه های متخاصم در سطوح محلی است تا زمینه یک جنگ متعارف در اعماق استراتژیک دولت مرکزی منتنفی شود. این هدف در دو صورت برآورده می شود. صورت اول این است که حکومت مرکزی افراد متخصص را در سطوح محلی جابجا کند تا آن ها امنیت را در سطح محلی تامین کنند. صورت دوم این است که حکومت اشخاص قدرتمند محلی و کاریزماتیک را در چارچوب رسمی دولت حمایت کند. مطابق تجربه شانزده سال اخیر، امنیت در ولایت های مثل هلمند، کندوز، غزنی و جاهای دیگر از طریق نصب اشخاص “متخصصِ تابع دولت مرکزی” محقق نشده است و دولت مرکزی در این سیاست ناکام مطلق است. بر عکس، و بر خلاف میل دولت مرکزی، امنیت از طریق افراد قدرتمند مثل جنرال رازق در قندهار و عطا محمد نور در بلخ، بیشتر تامین شده است. بر اساس این تجربه است که میان رسیدن به ثبات سیاسی (یا دولت سازی) و از بین بردن “جزایر قدرت” یک رابطه مستقیم وجود ندارد.

پس از شکست جلال آباد، پاکستانی ها به این نتیجه رسیدند که تا اردوی داکتر نجیب تجزیه نشده و جزایر قدرت محلی ای وفادار به دولت مرکزی از بین برده نشوند، جنگ ادامه خواهد یافت و پیروزی بر نجیب نیز دشوار و زمان گیر خواهد شد. از آن طرف، به میزان از بین رفتن وفاداری های محلی و به تحلیل رفتن ملیشه های وفادار به حکومت نجیب، سبب می شد که حکومت نجیب در تمامی جبهات خورد و بزرگ از اردوی حکومتی کار بگیرد و این اردو را آسیب پذیر می کرد. این درحالی بود که سیستم گسیل و تجهیز و اکمال، برای یک اردوی حکومتی که سوق و اداره متمرکز داشت، در تمام محلات و جبهات به صورت همزمان دشوار بود. این شرایط از یک طرف هزینه جنگ را بالا می برد و ازطرف دیگر ظرفیت بسیج و سازماندهی را به تحلیل می کشاند. در نهایت، دینامیسم سازماندهی جنگ به صورت غیرمتمرکز و خودگردان در جانب دولت، به شکست مواجه شد. با پییشه کردن سیاست قومی توسط داکتر نجیب و از دست دادن حمایت جنرال دوستم، حکومت به سوی سقوط رفت. اکنون پس از سه دهه با شرایط نسبتا مشابه مواجه هستیم. در اوایل با نصب بعضی کدرهای دوره داکتر نجیب در ارگان های امنیتی توسط حکومت وحدت ملی، تصور می شد که ممکن تجربه های آن دوره در جنگ با طالبان استفاده شود. ولی این فرضیه درست نبود.

حتا بدتر از آن، مبارزه با جزایر قدرت نیز ممکن بر اساس فرضیه ثبات و دولت سازی نباشد؛ بلکه ممکن بر اساس برخوردهای جناحی و یا کینه جویی های تاریخی باشد. من اما بر اساس این فرضیه تحلیل نمی کنم، هرچند که کینه جویی تاریخی یک فکتور بسیار عمیق و ریشه دار در سیاست افغانستان است. بحث من این است که از نظر استراتژی دولت سازی، مدیریت جنگ و تامین امنیت، حذف جزیره های قدرت زیر هرگونه توجیه تمرکزگرایی یا مبارزه با فساد نمی تواند قانع کننده باشد. با توجه به تجربه چندین دهه جنگ و شکست دولت مرکزی، به نظر می رسد که مبارزه با “جزایر قدرت” برای استقرار و پایداری دولت مرکزی، تا زمانی که این جزایر زیر لوای دولت مرکزی اند، یک توهم جاهلانه است. اما مشکل این است که این توهم، تبدیل به ایدیولوژی تمرکزگرایی در میان سیاست مداران افغان و عمدتا پشتون تبار شده است، در حالی که در سرنوشت جنگ و آوردن ثبات نه تنها که تاثیر مثبت ندارد، بلکه تاثیر منفی نیز دارد. به خصوص که تعریف از جزایر قدرت مبنای اداری و قانونی معطوف به حاکمیت ملی ندارد، بلکه مبتنی بر برخوردهای فردی و جناحی است. جنگ در برابر “جزایر قدرت”، جنگ برای وفاداری های جناحی است تا نهادسازی. از اینرو، در شرایط که کشور با یک جنگ فراگیر و گسترده دست و پنجه نرم می کند، مبارزه با جزایر قدرت به مثابه یک اولویت معنا ندارد و الزاما فرایند دولت سازی و تامین امینت و ثبات را نیز کمکی نمی کند. برای همین، تلاش سیاسی تحت نام “مبارزه با جزایر قدرت”، نه یک اولویت ملی است، نه دولت سازی را کمک می کند و نه هم سودی برای ملت سازی دارد؛ بلکه بیشتر متکی بر یک توهم ایدولوژیک و برداشت یک جانبه و ناقص از تجارب تاریخی است.

کلمات کلیدی: تمرکزگرایی, افغانستان, تمرکززدایی, ثبات سیاسی, جزایر قدرت, قدرت های محلی در افغانستان, انحصارگرایی قدرت در افغانستان, دولت مرکزی در افغانستان, تنش های قومی, سیاست قومی در افغانستان

شوکت مهران

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>