پیامدهای آزادی زندانیان حزب اسلامی

دولت افغانستان ۷۵ عضو زندانی حزب اسلامی شاخه حکمتیار را که از طرف دادگاه محکوم به زندان تا ۲۰ سال بودند، آزاد کرده است.

این افراد که براساس توافقنامه آشتی میان دولت و حزب اسلامی آزاد شده‌اند، به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی از طرف دادگاه محکوم به زندان بودند که مدت زندان آنها حداکثر تا ۲۰ سال بوده است. آزادی این زندانیان با واکنش های مختلفی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی روبرو شده است.

مردم و کارشناسان امور سیاسی و نظامی در مجموع از چند زاویه نگرانی های خود را مطرح کرده اند که توجه و مکث روی آنها می تواند در تصمیم گیری های بعدی در این زمینه مؤثر واقع شود:

1- بسیاری از تحلیل گران اظهار نگرانی کرده اند که در لیست حزب اسلامی نام کسانی درج شده است که پیش از این در صف گروه طالبان و داعش در برابر حکومت جنگیده اند و این افراد از جبهه های جنگ دستگیر شد اند.

بنابراین آزادی این افراد نه آزادی زندانیان حزب اسلامی که در واقع آزادی افراد وابسته با طالبان و گروه داعش به شمار می آید.

Read More...

۷۵ عضو حزب اسلامی حکمتیار از زندان پلچرخی آزاد شدند

دولت افغانستان ۷۵ عضو زندانی حزب اسلامی شاخه حکمتیار را، که از طرف دادگاه محکوم به زندان تا ۲۰ سال بودند، از زندان پلچرخی آزاد کرده است.

شاه میر امیرپور، یکی از مسئولان اداره زندان‌های افغانستان روز پنجشنبه (۲۱ جدی/دی) هنگام آزادی این افراد از زندان گفت که آنها براساس فرمان عفو اشرف غنی، رئیس جمهوری آزاد شده‌اند.

آقای امیرپور افزود که این زندانیان به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی از طرف دادگاه محکوم به زندان بودند که مدت زندان آنها حداکثر تا ۲۰ سال بوده است.

این مقام اداره زندان‌های افغانستان ضمن اشاره به آزادی این افراد براساس توافقنامه آشتی بین دولت و حزب اسلامی حکمتیار، گفت که هیچ یک از این افراد محکوم به جرایم جنایی نبودند.

Read More...