کارشناسان افغانستان: روس ها می توانند تروریستان را همانند سوریه، در افغانستان هم از بین ببرند

روسیه از چندی بدینسو حضور فعال خویش را در سرکوب گروه تروریستی داعش در سوریه نشان داد. این کشور عزم جدی در مبارزه با تروریستان داعش را در سیاست پیش روی خود دارد.

مبارزه با داعش نه تنها در سوریه بلکه در کشورهای دیگر نیز به گفته مقامات روس باید روی دست گرفته شود تا از بین بروند.

این در حالیست که گروه تروریستی داعش طی چند ماه اخیر در افغانستان نیز دست به فعالیت های تروریستی متعددی زده است.

مقامات کشور روسیه گفته اند که اگر حکومت افغانستان بخواهد، کشور روسیه حاضر است در نابودی گروه های تروریستی، دولت افغانستان را کمک کند.

Read More...