خواست کاخ ‌سپیدار از دادگاه عالی؛ تفسیر ماده ۹۲ قانون اساسی

کاخ‌ سپیدار از دادگاه عالی می‌خواهد که کارش را در زمینۀ تفسیر مادۀ ۹۲ قانون اساسی بی‌درنگ به پایان برساند.

این خواست پس‌از آن مطرح شده‌است که بیش‌از دو ماه می‌شود که از سلب صلاحیت هفت وزیر، از سوی مجلس نماینده‌گان می‌گذرد. اما تا هنوز دادگاه عالی نتوانسته‌است که ماده ۹۲ قانون اساسی را تفسیر کند.
جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه، می‌گوید: «حکومت تا هنوز چشم‌به‌راه تفسیر مادۀ ۹۲ قانون اساسی از سوی دادگاه عالی است تا این تفسیر برسد و مسئلۀ وزیران، به مرحلۀ نهایی برسد.»

بربنیاد این مادۀ قانون اساسی، وزیرانی که نتوانند توضیحات قناعت‌بخش بدهند، مجلس نماینده‌گان می‌تواند رأی عدم اعتماد را بررسی بکند.

عبدالوحید فرزه‌یی، معاون اتحادیۀ حقوق‌دانان کشور، می‌گوید: «حکومت می‌خواهد یک نوع استفادۀ سوء از مواد قانونی به نفع خودش بکند در مقابل ولسی جرگه؛ آن‌هم با سیاست‌های خامی که انجام می‌دهد؛ یعنی تفسیر ماده ۹۲ قانون اساسی افغانستان از طرف سترمحکمه، مفهوم نخواهد داشت.»

Read More...