٢٦درصد مردم در مورد انتخابات شوراى ولسوالى هاهيچ آگاهى ندارند

کابل(پژواک،۱۷جدی۹۴): تحقیق “بنیاد انتخابات شفاف افغانستان”، نشان میدهد که خدشه دارشدن احساسات مردم نسبت به کمیسیون های انتخاباتی، ناامنی و ناآگاهی مردم از انتخابات ولسوالی ها، باعث گردیده که تا هنوز انتخابات شورای ولسوالی ها برگزار نگردد.

این تحقیق، درشش زون و ۱۶ ولسوالی و مصاحبه با ۱۴۷ تن از بزرگان قومی، کارمندان دولتی ونهادهای جامعه مدنى، اعضای شورای انکشافی قریه به شمول زنان برجسته، اعضای شورای ولایتی، متشبثین خصوصی، سازمان های زنان، جوانان، خانم های خانه و زنان درسکتور خصوصی صورت گرفته است.

دراین تحقیق که درجريان شش ماه یعنی از ماه اسد تاماه جدی تکميل گرديده، ۳۳درصد در موردانتخابات شورای ولسوالی ها آگاهی داشتند، ۴۱درصد کسانی بودند که آگاهی اندک داشتندو۲۶ درصد هیچ آگاهی نداشتند.

Read More...