خروج نیروهای امنیتی از مناطق دور‌افتاده، خطرناک و چالش‌برانگیز

بر اساس گزارش روزنامه نیویارک تایمز، نیروهای امنیتی افغانستان از مناطق دور دست و کمجمعیت افغانستان خارج میشوند و بیشتر به امنیت شهرهای بزرگ و مناطق پرجمعیت تمرکز می کنند. به گفته مسئولان در وزارت دفاع جای نیروهای امنیتی را اردوی محلی میگیرند.

خروج نیروهای امنیتی دولت افغانستان از مناطق دورافتاده و کمجمعیت تبعات منفی و پیامدهای زیانباری برای امنیت و ثبات افغانستان خواهد داشت. قبل از هر امری، تعریف مناطق دور افتاده و کمجمعیت، خود یک تعریف و تعبیر گمراه کننده و غیراصولی است. تقسیم مناطق یک سرزمین به دور افتاده و نزدیک به شهرها، خصوصا در مبحث امنیت یک تعریف نادرست است. بسیاری از مناطق در یک کشور، با آنکه دور افتاده هستند و یا کم جمعیتاند و یا شاید هیچ جمعیتی نداشته باشند، اما دارای اهمیت استراتیژیک و سوق الجیشی  هستند و باید برای حفظ و دفاع از آنها تلاش کرد. با توجه به اینکه افغانستان کشوری کوهستانی، با مردمی اکثرا روستایی است، و شهرها و مناطق پرجمعیت محدودی دارد، تصور حفاظت از شهرها و مناطق پرجمعیت، بدون توجه و تمرکز بر مناطق روستایی، دوردست و کم جمعیت، غیر عملی و نادرست به نظر میرسد.

این طرح به طالبان فرصت تجدید قوا و حملات بیشتری را میدهد و حیاط خلوتی برای شان مهیا میکند که بتوانند به راحتی به اهدافشان حمله کنند. سقوط چندین ولسوالی در سال روان و سال گذشته نشانه واضحی است که نیروهای امنیتی و وزارتهای مسئول، در قسمت هماهنگی با نیروهای محلی و دفاع از ولسوالیها و ادارات دولتی ضعیف بوده و نتوانستهاند در هماهنگی لازم با یکدیگر و پولیس محلی از سقوط این ولسوالیها جلوگیری کنند.

Read More...