مهاجرت افغان‌ها؛ آزمون مرگ و زندگی

بیشترِ‌ مهاجران افغان به اروپا كسانی اند كه می‌کوشند به زندگی بهتر دست یابند. اما بسیاری اوقات مجبور می‌شوند که این مسیر را به قیمت مرگ دنبال كنند.

این روزها در هرکجا و با هرکسی که هم سخن می‌شویم، روی سخن و صحبت از سرنوشت و آینده افغانستان است؛ آینده که نه چندان روشن ترسیم می‌شود و بیم و هراس آینده حتی گاهی مانع ادامه سخن می‌شود.

مأموران دولت، کارمندان موسسات خارجی، استاد دانشگاه، معلم مکتب و یا کراچی وان و اشخاص بیکار و خلاصه دارا و ندار همه این روزها بی تمایل نیستند که در مورد راه‌های رسیدن به اروپا چیزی بشنوند و بدانند و یا مسافری در این مسیر نداشته باشند.

Read More...