ایتنو ترینیگ (قوم‌ کار آموزی) «صلح در افغانستان» در مسکو برگزار شد

بتاریخ 23 اپریل در مرکز لیف گومیلیوف در مسکو در چارچوب پروژه «هند سفید» ایتنوترینیگ تحت نام “صلح در افغانستان” برگزار شد.
وضیعت امروزی در افغانستان فاجعه‌بار است. جامعه متفرق شده، فساد اداری میان مقامات و مدیران نیرو‌های امنیتی، فقر و بیکاری، رشد مداوم افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر به اوج خود رسیده است. این کار آموزی به هدف پیدا کردن پاسخ‌ها به پرسش‌های “ابدی” چرا این همه رخ میدهد؟ کی مقصر است؟ و چی باید کرد؟ به راه انداخته شده بود.

در جستجوی رابطه علت و معلول معمولاً مقبول هست که بر روی دانش رسمی علمی، حقایق و اطلاعات تمرکز کرد. اطلاعات در مورد وضعیت آسیای مرکزی در رسانه‌ها بمقدار فراوان است اما این تنها بیان حقایق موجود و تلاش پیش‌بینی بر اساس مقدار اطلاعات داده شده است.
اشتراک کنندگان در جستجوی خود برای پاسخ‌ها در قالب نقش‌گزاری که از آن در مشاوره کسب و کار در جهان بطور گسترده کار گرفته می شود به دانش ضمنی غیر رسمی و پدیده مورفوژنیتیک مراجعه کردند.

تکنیک های که در طول پروسه کار آموزی مورد استفاده قرار گرفتند به نوبه خود توسعه کارشناسان مرکز لیف گومیلیوف بر اساس تجربه عملی کار روانی با جوانان از کشور‌های مختلف جماهر شوروی سابق است. این تجربه خود بر اساس کار با هویت شخصی در بعد قومی، مذهبی، ارضی و وابستگی خانوادگی تهداب‌گزاری شده است.

Read More...