فرماندهان و حامیان داعش در پایتخت افغانستان هستند

حاجی ظاهر قدیر معاون اول پارلمان افغانستان می گوید که فرماندهان داعش در کابل هستند و در این مورد مدارک کافی به دسترس دارد.

این نماینده مجلس در جلسه عمومی نمایندگان افغانستان، با سخنان تند و منتقدانه خود علیه بی کفایتی دولت و شورای امنیت ملی افغانستان تازید.

وی گفت: تروریستان در فصل زمستان برنامه های متعدد تروریستی را در ساحات مختلف افغانستان روی دست دارند و جنگ در این ایام جریان خواهد داشت چرا که قبلا دشمنان از بیرون افغانستان می آمد ولی حال در داخل کشور هستند و کسانی از بدنه دولت به آنها جای و سلاح داده است.

Read More...