رییس جمهور حکم تقرر عطا محمد نور به‌حیث والی بلخ را صادر کرد

رییس جمهور اشرف غنی با صدور حکمی تقرر عطا محمد نور را به‌حیث والی ولایت بلخ منظور کرده است.
در این حکم آمده است: «به تاسی از حکم فقره (۱۳) ماده شصت و چهارم قانون اساسی کشور، و به‌منظور استفاده از تجارب و اندوخته‌های اهل خبره در امر حکومتداری محلی، تعیین سترجنرال عطا محمد نور را به حیث والی ولایت بلخ منظور می‌نمایم.»

عطا محمد نور پیش از این به حیث سرپرست ولایت بلخ ایفای وظیفه می‌کرد. او دو سال قبل توسط رییس جمهور به عنوان بخشی از برکناری دسته جمهی والی‌های تمام ۳۴ ولایت، از مقام ولایت بلخ برکنار شد.
آقای نور یکی از حامیان اصلی عبدالله عبدالله در انتخابات ۱۳۹۳ بود و پس از آن هرازگاهی از تیرگی روابط میان او و رییس جمهور غنی گزارش شد.

او در اواسط حمل امسال گفته بود که کسی نمی‌تواند به زور او را برکنار کند. او گفته بود: «رییس جمهور باید به من تصدیق نامه بدهد.»

Read More...