افزایش سرمایه گذاری در بخش فارم‌های مرغداری

بربنیاد اطلاعات وزارت زراعت وآبیاری، تا کنون بیش از هفت صد میلیون دالر در بخش ایجاد فارم‌های مرغداری و تولید دانه مرغ در کشور سرمایه گذاری شده است.

سخنگوی این وزارت می‌گوید که بربنیاد یافته‌های آنان با سرمایه گذاری‌های گذاف بخش خصوصی و عامه در بخش مرغداری در کشور، در حال حاضر بیش از ده هزار و هشت صد فارم کوچک، میانه و بزرگ مرغ و تخم مرغ در کشور ایجاد شده‌اند.

سرمایه گذاری‌های صدها میلیون دالری در بخش فارم‌های مرغداری مشمول ایجاد کارخانه‌های پروسس و بسته بندی گوشت مرغ، دستگاه‌های معیاری تولید چوچه مرغ، تولید مواد خوراکی برای مرغ‌ها وکشتارگاه‌های بزرگ مرغ درکشورمی‌شوند.

سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که فرصت‌های سرمایه گذاری برای ایجاد فارم‌های بزرگ مرغداری در کشور مساعد است و این وزارت تلاش دارد سرمایه گذاری‌های بیشتری در این بخش جذب کند.

لطف الله راشد، سخنگوی وزارت زراعت وآبیاری، گفت: «در دو سال اخیر پنج هزار و دو صد و پنجاه فارم کوچک، دو صد و هشت فارم میانه، و بیش از پانزده فارم بزرگ و کارخانه بزرگ تولید مواد خوراکی مرغ‌ها در کشور ساخته شده‌اند و ما تلاش داریم این سرمایه گذاری‌ها را بیشترسازیم.»

ازسویی هم شماری ازفارم‌داران مرغ در ننگرهار می‌گویند که در دو سال گذشته سه فارم بزرگ تولید چوچه و تخم مرغ در این ولایت ایجاد شده‌اند.

آنان می‌گویند که یکی ازاین فارم‌ها در حال حاضر روزانه بیش از دو صد و پنجاه هزار تخم مرغ به بازراهای کشورعرضه می‌کند.

Read More...

وضعیت مسکن در افغانستان؛ و کمک روسیه در این زمینه به کابل

یوری سنتیورین معین وزارت انرژی روسیه در دیدار با سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی افغانستان، اعلام کرده که این کشور می‌خواهد پروژه‌های اقتصادی‌اش را در افغانستان وسعت داده در بخش خانه‌سازی و مسکن سرمایه گذاری کند.

براساس اعلامیه‌ای که توسط وزارت شهرسازی منتشر شده، آقای سنتیورین گفته که روسیه می‌خواهد پروژه‌های اقتصادی‌اش را در افغانستان دوباره احیا کرده و به ویژه در زمینه اعمار خانه‌های قابل استطاعت با استفاده از تکنالوژی و امکانات پیشرفته روسی به صورت پیشریخت، در دستگاه خانه سازی افغانستان سرمایه گذاری کند.

Read More...