اما و اگرها در مورد شورای حراست و ثبات افغانستان

پس از ماه ها بحث و گفتگو شماري از رهبران جهادي» شوراي حراست و ثبات افغانستان» را ايجاد کردند. هدف اين شورا ايجاد اصلاحات و جلوگيري از فروپاشي نظام کنوني افغانستان اعلام شده است. امسال سال دشوار و پرتلفاتي براي مردم افغانستان به شمار مي آيد. در اين سال 1- جنگ از مناطق جنوبي به سوي شمال کشور کشانيده شد، 2- گروه داعش به عنوان يک تهديد جدي و جديد در افغانستان ظاهر شد. 3- طالبان با قدرت، امکانات و انگيزه هاي بيشتر وارد کار و زار جنگ در افغانستان گرديد.

Read More...