نگرانی پاکستان از ساخت بندها توسط حکومت افغانستان در مسیر دریای کابل

پاکستان از ساخت بندهای آب روی دریای کابل توسط حکومت افغانستان اظهار نگرانی می‌کند.
وزارت انرژی و آب پاکستان گفته‌است که این کشور حاضر است با افغانستان پیمان آب را به امضا برساند.

یک مقام وزارت انرژی و آب پاکستان به رسانه‌های محلی آن کشور گفته‌است که پس از دریافت گزارش‌های موثق در مورد ساختن بندها در مسیر کابل، آنان چندین جلسۀ گفت‌گو را در مورد برنامه‌های افغانستان برای ساخت این بندها برگزار کرده‌اند.

به گزارش “دَنیوز”، این مقام گفته‌است شماری از سفیرانی پاکستان که در برخی از پایتخت‌ها تعیین شده‌اند این موضوع را با وزارت انرژی و آب آن کشور در میان گذاشته‌اند و دفتر امور خارجی را آشفته کرده‌است.

Read More...