تاکید آمریکا بر گفتگوی طالبان با حکومت افغانستان

امریکا یک بار دیگر از طالبان خواست که مذاکرات صلح را به جای واشنگتن، با حکومت افغانستان در کابل انجام دهند.

حکومت افغانستان، چندی قبل در جریان کنفرانس پروسۀ کابل، طالبان مسلح را بدون کدام قيد و شرط به صلح دعوت نمود؛ اما طالبان تا اکنون در این مورد پاسخ مثبت یا منفی ارائه نکرده اند. طالبان مسلح، از یک ماه به اینسو دو بار به امریکا پیشنهاد مذاکرات رو در رو ارائه کرده است.

به گزارش پژواک، الیس ویلز معاون وزارت خارجۀ امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، دیروز در جریان یک نشست خبری در واشنگتن، پیشنهاد طالبان مبنی بر مذاکرات مستقیم با امریکا را رد کرد. وی افزود که باید پروسۀ اول مذاکرات، بین حکومت افغانستان و طالبان بدون کدام پیش شرط آغاز گردد.

به گفتۀ وی، بعد از انجام مرحلۀ اول مذاکرات، جامعۀ جهانی و تمام کشورهای دخیل در منازعۀ افغانستان به شمول امریکا، در این مذاکرات اشتراک خواهند کرد.

Read More...