فاجعه ای در افغانستان در حال وقوع است

فرصت برای بهبود اوضاع افغانستان در حال از دست رفتن است و وضعیت هر روز بدتر از روز قبل می شود. در حالی که توجه رسانه های جهان به وخامت اوضاع سوریه و مقابله با داعش متمرکز شده است، وضعیت در افغانستان از تیررس نگاه ها دور مانده است.

در افغانستان مفاهیم صلح و ثبات مفاهیمی «بیگانه» هستند. اطلاعات سازمان ملل متحد مربوط به سپتامبر 2015 نشان می دهد که اقدامات طالبان در قلمروی افغانستان گسترش یافته است.

بر اساس این اطلاعات، سطح تهدید در بیش از نیمی از مناطق اداری افغانستان بالا است و شدت و گستره جغرافیایی درگیری ها افزایش خواهد یافت.

در حالی که مقامات آمریکا سعی می کنند وضعیت داخلی افغانستان را بسیار خوب نشان دهند، واقعیت قطعا نقطه مقابل آن است.

Read More...