ساخت پارک صنعتی و شهرک برای قالین‌بافان در ۳۵۰۰ جریب زمین

ادارۀ مستقل اراضی از ساخته‌شدن پارک‌های صنعتی ویژۀ قالین و شهرک‌های رهایشی برای قالین‌بافان در کشور خبر می‌دهد.

مسؤولان این ادارۀ با امضاء یک پیمان با اتحادیۀ قالین‌بافان در کشور می‌گویند که قرار است در مرحلۀ نخستِ این برنامه، بر گسترۀ ۳۵۰۰ جریب زمین در ننگرهار، کندز و بلخ شهرک‌های رهایشی و پارک‌های صنعیت ویژۀ قالین و قالین‌بافان ایجاد شوند.

مسؤولان ادارۀ مستقل اراضی می‌گویند که ۹۰۰۰ جریب زمین را برای ایجاد شهرک‌های رهایشی برای قالینبافان و ایجاد پارک‌های صنعتی قالین در کشور در نظر گرفته‌اند.

محمدجواد پیکار، رییس ادارۀ مستقل اراضی، می‌گوید: «این برنامه با درنظرداشت پیمان کنونی در هماهنگی با وزارت‌های تجارت، امور شهرسازی و اتحادیۀ قالین‌بافان، عملی خواهند شد و بی‌شک با عملی‌شدن آن بخش قالین در کشور به‌گونۀ چشم‌گیری حمایت خواهند شد.»

سید سعادت نادری، وزیر شهرسازی، می‌گوید: «برنامۀ ساخت شهرک‌ها و پارک‌های صنعتی قالین در کشور زمینه رشد صنایع قالین را فراهم می‌سازد. وزارت امور شهرسازی در طرح شهرک‌های این برنامه تلاش دارد اقدامات لازم داشته باشد.»

در همین حال شماری از صاحبان صنایع قالین با استقبال از این برنامه از رییس‌جمهور می‌خواهند که امنیت صنعت‌کاران قالین را در کشور تأمین کند.

عصمت‌الله باتور، رییس اتحادیۀ مولدین و صادرکننده‌گان قالین، می‌گوید: «مشکلات قالین در کشور بسیار است؛ اما ما می‌دانیم که در تاریخ کشور این نخستین‌بار است حکومت حمایت لازم از بخش قالین می‌کند و این‌کار زمینه را برای گسترش فعالیت‌های قالین‌بافی در کشور فراهم می‌سازد.»

Read More...