سناریوی تازه برای برهم زدن اصلاحات انتخاباتی پارلمان افغانستان

بحث‌های انتخاباتی یک بارِ دیگر در افغانستان داغ شده، معلوم می‌شود که وضعیت آن‌گونه که فکر می‌شد، به نفع جریانِ اصلاح‌طلبی قرار ندارد. به‌راستی چه قدرت‌هایی از کمیسیونِ انتخابات حمایت می‌کنند که این کمیسیون به‌تاز‌گی جرأت یافته و در حالِ اجرای مانور علیه کسانی‌ست که دم از اصلاحات انتخاباتی به عنوانِ یک ضرورت می‌زنند؟

قضایا نشان می‌دهد که باید دست‌های قدرتمندی از کمیسیون‌های انتخاباتی حمایت کنند؛ زیرا این کمیسیون‌ها در جریانِ نزدیک به یک سالِ گذشته چنان سکوت اختیار کرده بودند که فکر نمی‌شد به‌ساده‌گی بتوانند وضعیت را به نفعِ خود مصادره کنند؛ ولی حالا این حس به وجود آمده که قدرت‌هایی در حمایت از کمیسیون‌های انتخاباتی قرار گرفته‌اند.

در این‌که شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان به دلایلِ مختلف از کمیسیون‌های انتخاباتی دفاع می‌کنند، شکی وجود ندارد. عده‌ ای از اعضای مجلس به بهانۀ دفاع از قانون اساسی و انتخابات، می‌خواهند در یک معاملۀ سری با کمیسیون‌های انتخاباتی، آیندۀ خود را در انتخابات ضمانت کنند، اما تنها حمایتِ این عده از اعضای مجلس نماینده‌گان کافی نیست که جرأت و جسارتِ فعلیِ کمیسیون انتخابات را توجیه کند.

Read More...