جنگ درافغانستان، جنگ منفعت هاست

حامد کرزی رئيس جمهور پيشين افغانستان با اشاره به اينکه حضور آمريکا در اين کشور براي گسترش قدرتش در آسياي مرکزي بوده است، گفت: جنگ در خاک ما جنگ منافع بيگانه است. منافعي که در آن مردم افغانستان کشته مي شوند.

Read More...