افغانستان نیاز به یک استراتژی جدید دارد

رنگین دادفر سپنتا؛ مشاور امنیت ملی اداره کرزی در مصاحبه ای تاکید کرد که پاکستان عامل اصلی هراس افکنی است و با ادامه کمک‌ های میلیاردی امریکا به این کشور نمی ‌توان انتظار مبارزه با هراس افکنی را از آن داشت.

وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی پیشین کشور از کارنامه یکساله حکومت نیز ابراز ناخشنودی کرد و گفت که نمی ‌توان حکومت پیشین را با این حکومت مقایسه کرد.

به گفته وی، با وجود همه‌ مشکلاتی که در حکومت گذشته وجود داشت، از جمله فساد اداری، ضعف و ناتوانایی های دیگر کارکرد آن حکومت بهتر از کارهای یکساله حکومت وحدت ملی است.

Read More...