علمای افغانستان: دولت به طالبان در کابل دفتر بدهد

علمای افغانستان به دولت پیشنهاد کرده که برای آغاز مذاکره، به طالبان در کابل دفتر بدهد تا این گروه آدرس مشخص به منظور صحبت و مشوره با سیاسیون و اقشار مختلف جامعه داشته باشد.

صدها روحانی از سراسر افغانستان به دعوت شورای عالی صلح به کابل فرا خوانده شدند تا در نشست مشورتی صلح در کابل شرکت کنند.

علمای افغانستان به حکومت افغانستان پیشنهاد کرده‌اند که در برابر گروه طالبان از صبر و حوصله کار گیرد و فضای اعتماد را برای صلح ایجاد کند.

همچنین، علمای افغانستان در قطعنامه‌ای که نشر کرده از نیروهای امنیتی افغان خواسته که به عنوان مرجع بی‌طرف، حرفه‌ای و غیرسیاسی عمل کرده و از تعصبات قومی، سمتی، زبانی و حزبی پاک بوده و محافظ مردم باشند.

Read More...