ایا امریکا به له تروریزم سره مبارزی ته د پاکستان په خاوره کی دوام

مولف: الکسی فینینکو د روسیی د علومو د اکاډمی د بین المللی امنیت د انستیتوت وتلی همکار، د تاریخی علومو د دوکتورا نوماندی

Read More...